Toekomstige kavels

Wij krijgen vaker de vraag wanneer er weer nieuwe kavels in de verkoop komen. Hier lees je de laatste stand van zaken van onze projecten.

Geerpark
Binnenkort wordt duidelijk hoe de volgende fase ontwikkeld wordt en de verkaveling daarvan eruit gaat zien. Als dit bekend is, kunnen wij de planning aanscherpen en bepalen wanneer deze fase in verkoop gaat. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten!

Steenenburg
Het ontwerpbestemmingsplan van Steenenburg is volop in voorbereiding. Dit plan gaat binnenkort in procedure. Daarmee is dan de volgende stap gezet in de realisatie van Steenenburg. Een bestemmingsplanprocedure kan met alle formele termijnen de nodige tijd in beslag nemen. Daardoor is het lastig om nu een termijn aan te geven wanneer de kavels in de verkoop kunnen. Zodra hier meer bekend over is, wordt dit uiteraard in de nieuwsbrief bekend gemaakt.  

De Grassen
Momenteel kan er nog niet gestart worden met de voorbereidingen voor fase 2. Het provinciale ‘bestemmingsplan’ (PIP) voor de oostelijke randweg (onderdeel GOL) moet eerst onherroepelijk worden. Dat besluit ligt nu bij de Raad van State. Als de oostelijke randweg mag worden aangelegd, dan starten we met de vervolgfasen van De Grassen. Het is nog niet bekend hoe de invulling van het plan gaat zijn.

PAS
PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Welke invloed heeft dit programma op onze projecten? De gemeente Heusden gaat praktisch en pragmatisch om met de PAS-uitspraak van de Raad van State. In de raadsinformatiebrief van 26 juli staat die aanpak beschreven. Voor de huidige kavelkopers heeft de PAS geen invloed. 

Overige media
Ben je al bekend met de communicatiekanalen voor de diverse projecten, zoals Geerpark, De Grassen en Steenenburg? Geerpark en De Grassen hebben hun eigen Facebookpagina. Alle drie de projecten hebben ook een nieuwsbrief waarin algemene informatie wordt gegeven en waar je ook wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten. Reuze handig om je hiervoor aan te melden als je in deze gebieden woont of wilt gaan wonen. 

6-9-2019