Toekomstige kavels

Een project is een complex en dynamisch gegeven, die wordt beïnvloed door verschillende stappen en procedures. Het is daarom soms lastig om een goede inschatting te geven van een realistische planning.

Om bijvoorbeeld tot woningbouw te komen, moet het bestemmingsplan op die plek woningbouw toestaan. Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Het plan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Bij een aantal projecten zitten we inmiddels in een bestemmingsplanprocedure. 

Geerpark
In Geerpark komen in totaal circa 800 woningen. Dit betreft koop- en huurwoningen en ook vrije kavels waar een woning op gebouwd kan worden. Verschillende fases zijn al opgeleverd en andere fases zijn in uitvoering of voorbereiding.

Op dit moment zijn de twee fases in ontwikkeling: Tot Morgen en Nieuwe Morgen. Binnenkort gaat een deel van Tot Morgen in de verkoop.

Deze nieuwe fase ligt tussen het sportpark en de weg naar de Tuinbouwweg. Om in de verkoop te kunnen gaan, moet er eerst een uitwerkingsplan (uitwerking van het bestemmingsplan) worden vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van circa 75 woningen in het noordoostelijke deel van de wijk mogelijk, waaronder circa 25 vrije kavels. Naar verwachting komen deze vrije kavels aan de westzijde (nabij de waterslinger).

Met ingang van 2 januari 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp uitwerkingsplan ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen een zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan indienen bij de gemeente. Het uitwerkingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2020. Omdat het uitwerkingsplan nog niet onherroepelijk is, is er nog geen verkoopinformatie beschikbaar.

Als de verkoopt start communiceren we dit als eerste via de nieuwsbrief van De Kavelwinkel en kun je via de mail aangeven dat je een kavel wilt reserveren. Er geldt dan "wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Wij verwachten medio 2020 te kunnen starten met de reservering van kavels in deze nieuwe fase van Geerpark. Maar dit is wel afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting is het gebied begin 2021 bouwrijp, zodat dan daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen.

Als je benieuwd bent naar de woningen die de projectontwikkelaar verkoopt, kijk dan op www.geerpark.nl voor een overzicht van alle woningen die te koop zijn.

Steenenburg
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het najaar van 2019 ter inzage gelegen. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het gebied Steenenburg; het voormalige Land van Ooit. Het voorziet in de realisatie van een high tech medische campus gericht op voornamelijk neurologische aandoeningen en de bouw van maximaal 226 woningen waaronder circa 56 vrije kavels met bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water.

De gemeente heeft zienswijzen (reacties) ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan. Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen, zodat deze kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Naar alle waarschijnlijkheid stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in de eerste helft van 2020 vast. Daarna hebben bezwaarmakers de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan. Als dat gebeurt dan wordt dit beroep behandeld door de Raad van State en neemt de procedure de nodige tijd in beslag. Als er geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan rond de zomer onherroepelijk en kunnen we snel verder met de uitvoering van het plan.

Op dit moment kunnen we helaas dus nog geen uitspraak doen over de lengte van de procedure en aangeven wanneer we kunnen starten met bouwrijp maken en verkoop van de kavels. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij in de tweede helft van 2020 meer duidelijkheid over de stand van zaken en kunnen wij dan met de voorbereidingen voor de verkoop van kavels in Steenenburg starten. In de digitale nieuwsbrief van Steenenburg en De Kavelwinkel houden we je hiervan op de hoogte.

De Grassen
Voor de vervolgfasen van De Grassen zijn we (nog steeds) afhankelijk van de procedure van de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat). De GOL omvat onder andere een nieuwe weg aan de oostkant van Vlijmen, die belangrijk is voor de ontsluiting van de wijk De Grassen. Tegen de GOL en deze nieuwe weg is beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State moet nu een uitspraak doen over de plannen en de ingediende beroepen. Pas als de Raad van State zich positief uitspreekt over de uitvoering van de GOL gaan we aan de slag met de vervolgfasen van De Grassen. Dan zullen we de verkaveling laten maken, de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en het bestemmingsplan in procedure brengen. Ook dat kost weer de nodige tijd.

Kortom we moeten dus eerst wachten op de uitspraak van de Raad van State over de GOL-procedure en daarna volgt een procedure voor de vervolgfase(n). Er is helaas geen termijn te noemen wanneer de Raad van State tot een uitspraak komt, omdat zij niet gebonden is aan een termijn waarbinnen de zaak moet worden behandeld. Pas als we verder gevorderd zijn in de bestemmingsplanprocedure voor De Grassen verwachten we duidelijkheid te kunnen geven over de verdere invulling van het plan.

13-02-2020